Preporuke Ministarstva poljoprivrede uzgajivačima kukuruza

ministarstvo-poljoprivrede_660x330Sušna sezona  ove godine opet je pokrenula priču o pojavi aflatoksina u kukuruzu. Pored toga što su prinosi ove žitarice zbog loših vremenskih prilika višestruko smanjeni, postavlja se i pitanje kvaliteta ovogodišnjeg roda, jer je sezona bila takva da su se stvorili dobri uslovi za razvoj pojedinih toksina, mada, kako kažu stručnjaci, na ovom našem području ne u obimu  koji bi bio kritičan. Bez obzira na to, iz Ministarstva poljoprivrede  ratarima u Srbiji su prezentovane preporuke o preventivinim merama, kako bi se razvoj ovih opasnih organizama sveo na najmanju moguću meru. Iz Poljoprivredne stručne služe iz Niša našoj redakciji dostavljen je dopis Ministarstva poljoprivrede koji vam prenosimo u celosti:

 

PREPORUKE

Komisije za ocenu stanja useva kukuruza i

i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu roda 2017. godine

 

Uslovi tokom vegetacione sezone 2017. godine pogodovali su ostvarenju infekcije glјivama koje mogu u povolјnim uslovima skladištenja sintetisati opasne mikotoksine.

Komisija za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u kukuruzu (u dalјem tekstu: Komisija) Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, predložila je set preventivnih i drugih mera kojih se moraju pridržavati proizvođači i skladištari kukuruza u cilјu sprečavanja biosinteze aflatoksina i drugih mikotoksina u zrnu kukuruza roda  2017. godine.

 

I PREPORUKE ZA PROIZVOĐAČE O NAČINU PREGLEDA U POLjU, PREVENTIVNIM MERAMA I ČUVANјU  KUKURUZA U KLIPU ILI ZRNU

 

 1. Preventivne mere u polјu (važi za male i velike proizvođače)

 

Vizuelne preglede u polјu treba obavlјati na svakih nedelјu dana, uklanjanjem komušine i pregledom klipova sa 100 bilјaka. Ukoliko postoji više od 10% klipova sa simptomima truleži to polјe treba što pre obrati i osušiti zrno na manje od 14% vlage.

Pre berbe redovno pratiti i sadržaj vlage u zrnu, ukoliko  postoje uslovi za brzo sušenje zrna (do 48 sati) kukuruz brati sa 23% vlage. Ukoliko ne postoje takvi uslovi, sačekati  da vlaga padne na 14% pod uslovom da nije došlo do pojave intenzivnh simptoma.

Berba Kombajn podesiti tako da pravi što manja oštećenja. Ukoliko je berba ručna, uklanjati klipove sa simptomima. U najvećem broju slučajeva ranija berba znači i manju koncentraciju mikotoksina.

 1. Sušenje zrna (važe za male i velike proizvođače)

Posle berbe potrebno je u što kraćem roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj glјiva, njihova fiziološka aktivnost i sinteza mikotoksina. Su­še­nje zr­na do 14% vla­ge tre­ba da obaviti u roku od 24-48 ča­so­va po­sle ber­be. Posle su­še­nja tre­ba iz­be­ga­va­ti skla­diš­te­nje to­plog zr­na u hlad­na skla­diš­ta,  jer će se po­ja­vi­ti kon­den­za­ci­ja. Iz navedenih razloga, po­treb­no je ohladiti zr­no posle su­še­nja, a pre skladištenja.

S obzirom da u našoj zemlјi od ukupne polјoprivredne proizvodnje najveći deo pripada manjim proizvođačima, mo­guć­no­sti veš­tač­kog su­še­nja ku­ku­ru­za su ma­le. Sto­ga se ku­ku­ruz uglav­nom su­ši pri­rod­nim pu­tem i ču­va u ko­še­vi­ma ili različitim  pprilagođenim skladištima. U ta­kvom uslo­vi­ma kli­po­ve tre­ba pa­žlјi­vo pre­gle­da­ti  i od­ba­ci­ti sve  sa pro­me­nje­nom bo­jom  (cr­ve­na, ru­ži­ča­sta, lјu­bi­ča­sta, be­la), is­pu­ca­lim ili is­kli­ja­lim zr­ni­ma (vi­vi­pa­ri­ja), me­ha­nič­ki oš­te­će­ne kli­po­ve, kao i de­lo­ve ko­čan­ke i ne­či­sto­će. Ovakav način sušenja je bezbedan samo ako je relativna vlažnost 55% do 75%, a temperatura 40 do 150C .

 1. Čuvanje zrna – važe za male proizvođače
 2. Obezbediti ispravno higijensko stanje skladišta pre unošenja zrna i održavati higijenu tokom skladištenja. Svi prostori za čuvanje moraju biti, pre unošenja zrna higijenski ispravni, a kasnije se moraju redovno kontrolisati uslovi u njima;
 3. Obavezno odvojiti rod 2017. godine od prošlogodišnjeg roda;
 4. Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije;
 5. Sprečiti mehaničke povrede i oštećenja od insekata;
 6. Skladišni prostor mora imati neometan protok vazduha odnosno obezbeđeno aktivno ili pasivno provetravanje;
 7. Održavati odgovarajuću temperaturu u skladištu;

Temperatura i relativna vlažnost vazduha u skladištima utiču i na sastav mikoflore zrna. Glјive se u skladištu na temperaturi 5-100C razvijaju veoma sporo, a na temperaturi iznad 200C veoma brzo.

 1. Redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i odbaciti bolesne klipove.

Trulež klipa u zavisnosti od prouzrokovača može biti različite boje – zelene, bele, crne ili jarko crvene. Za sada ne postoje fungicidi koji su efikasni u sprečavanju raz­vo­ja glјi­va na zrnu kukuruza za lјud­sku upo­tre­bu. Re­gi­stro­va­no je neko­li­ko pre­pa­ra­ta, pod raz­li­či­tim ime­nom, na ba­zi or­gan­skih ki­se­li­na, kao što su propi­on­ska i izo­bu­terna ki­se­li­na ili me­ša­vi­ne ovih ki­se­li­na s amo­ni­jum izobuti­ra­tom. Ove kiseli­ne ne­ od­stra­njuju pret­hod­no nastale mi­ko­tok­si­ne na zrnu, ali mogu za­u­sta­vi­ti raz­voj glјi­va i ti­me da­lјu bio­sin­te­zu mikotoksina.

 

 1. 4. Silaža

Ne koristiti silažu bez  prethodno izvršene potpune fermentacije.

 

 

II PREPORUKE ZA SKLADIŠTARE

Pre prijema zrnaste robe

 

 1. Proveriti status i higijenu skladišta i okruženja, tj. silosnih ćelija predviđenih za prijem zrnastih kultura, prijemnih koševa, svih transportera, sušare za zrnaste kulture, aspiracionog sistema i prostorije za čuvanje uzoraka i izvršiti njihovo detalјno čišćenje (svako mesto, sve mrtve uglove i udublјenja u koja zrnena masa može da dospe i ostane do novog čišćenja) i dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; izvršiti sanaciju građevinskih nedostataka u skladištu, tj. zatvaranje svih pukotina i otvora radi sprečavanja razvoja i pojave štetočina;
 2. Proveriti ispravnost uređaja za merenje temperature (Pravilnik o metrološkim uslovima za silotermometre (“Sl. List SRJ”, br. 80/94, 28/96 i 12/98)) i provetravanje zrnene mase kukuruza, putem aktivne ili kontrolisane ventilacije;
 3. Proveriti ispravnost uređaja za primenu fumiganata i kontaktnih insekticida u cilјu suzbijanja skladišnih insekata, kako bi se izbegla nova oštećenja zrna kukuruza i potencijalni razvoj mikroorganizama.

 Pri prijemu zrnaste robe

 1. Utvrditi pokazatelјe kvaliteta zrnaste robe;
 2. Pripremiti zrnaste robu za uskladištenje, tj. izvršiti njeno čišćenje, sušenje i razvrstvanje. U skladu sa: Zakonom o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/09), Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog testa, (“Sl. List SRJ”, br. 52/95 i “Sl. SCG”, br. 56/2003), Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (Sl. Glasnik RS 4/2010) i Pravilnikom o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvolјene količine ostataka sredstava za zaštitu bilјa (Sl.glasnik RS 25/2010), organizovati prijem ispravnog kukuruza u skladišta.

 

     Skladištenje kukuruza

 

 1. Pripremiti prijemna mesta, ako ih ima više, pokušati razvrstati kukuruz u odnosu na procenat vlage (vlaga se određuje brzim meračima);
 2. Prečistiti kukuruz pre stavlјanja u silo ćelije;
 3. Obavezno odvojiti rod 2017. godine od prošlogodišnjeg roda;
 4. Ukoliko kukuruz ima vlagu iznad 15% obavezno osušiti;
 5. Nakon sušenja (ukoliko postoje uslovi ohladiti kukuruz) i vršiti stalnu kontrolu vlažnosti, temperature i provetrenosti, po potrebi vršiti aeraciju (eleviranje);
 6. Kukuruz držati na 14% vlage tokom skladištenja, vizuelno plesniv odbaciti;
 7. Dnevno meriti temperaturu na nivou silosnih ćelija;
 8. Kontrolu parametara u silosu (sadržaj vode, plesni) vršiti svake 2 nedelјe;
 9. Pratiti prisustvo skladišnih štetočina (insekata);
 10. Primeniti dozvolјene fungicide u skladištu, koji deluju preventivno na sprečavanje širenja glјiva i stvaranje novih žarišta;
 11. Ukoliko u silosima ne postoje sušare a zrno ima povećanu vlagu i koristiće se za ishranu stoke, preporučlјivo je konzervisati ga sredstvima za sprečavanje razvoja plesni na bazi propionata i organskih kiselina;
 12. Redovna kontrola na prisustvo plesni i mikotoksina kod dužeg skladištenja – najvažnije pravilno uzorkovanje,  preporuka po EU Direktivi  EC/401/2006 ( u prilogu).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *