“Učimo zajedno”-Udruženje “Inkluzija danas” Prokuplje uspešno spovodi obuke za ličnog pratioca

Opredelјenjem za inkluzivno društvo, naša zemlјa usmerila se ka stvaranju društva bez diskriminacije i jednakih prava za sve. Inkluzija u najširem smislu podrazumeva mogućnost i obezbeđivanje uslova da deca i odrasli iz marginalizovanih grupa budu u potpunosti uklјučeni u redovne tokove i sve sadržaje društvenog života. U tom smislu, govorimo o inkluzivnom obrazovanju koje podrazumeva obrazovni sistem prilagođen i razvijen na način da omogućava svim učenicima da uče i učestvuju u životu i radu obrazovnih ustanova u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima.

Inkluzivno obrazovanje dakle podrazumeva dostupnost redovnog obrazovanja svim učenicima. Osim uklanjanja svih vrsta prepreka u školi i oko škole, inkluzivno obrazovanje znači adekvatan odgovor sistema i prilagođavanje obrazovnih ustanova, nastavnika i društva u celini na individualna svojstva i potrebe svakog deteta. Zbog svega toga možemo govoriti o inkluzivnom obrazovanju kao o „obrazovanju po meri deteta.

Jedan od vidova dodatne socijalne, posredno i obrazovne podrške učenicima jeste i pravo na ličnog pratioca, odnosno osobu koja pruža podršku detetu u obavlјanju svakodnevnih životnih aktivnosti odvođenje i dovođenje iz škole, ishrana, oblačenje, odlazak u toalet i slično. Lični pratilac obezbeđuje podršku isklјučivo jednom detetu.

Priču o inkluzivnom obrazovanju i ličnom pratiocu deteta ne možemo početi, a da ne pomenemo Udruženje „Inkluzija danas“ iz Prokuplja. Naime, ovo udruženje vrši obuku za ličnog pratioca deteta već dugi niz godina. Odličnu saradnju ima i sa opštinama Doljevac i Žitorađa.

O udruženju, aktivnostima i obukama koje realizuje razgovarali smo sa koordinatorom Aleksandrom Marković.  Ona je istakla da udruženje „Inkluzija danas“ iz Prokuplja dugi niz godina uspešno realizuje uslugu Lični pratilac deteta i objasnila je  šta podrazumeva ova usluga.

 • Usluga Lični pratilac deteta podrazumeva pružanje podrške detetu sa smetnjama u razvoju tokom boravka u obrazovoj ustanovi, ali i na putu do nje. Sa pojavom inkluzivnog obrazovanja, odnosno sa uključivanjem dece sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni sistem  javila se i potreba za uspostavljanje ove usluge koja olakšava funkcionisanje dece sa različitim kognitivnim i fizičkim teškoćama tokom pohađanja određene obrazovne ustanove, konkretno mislimo na škole i vrtiće- kaže Aleksandra Marković.

Udruženje „Inkluzija danas“ Prokuplje organizuje kao što smo napomenuli obuke za lične pratioce. Kako ističe koordinatorka ovog udruženja Aleksandra Marković polaznici treba da ispune određene kriterijume što se obrazovanja tiče, a obuka kroz živu reč, kratke i poučne radionice i prizmu pragmatičnosti prikazuje važnost i složenost ove usluge, a polaznike potpuno jasno i precizno upućuje u njihov budući posao.

 • Udruženje „Inkluzija danas“ Prokuplje organizuje obuke za lične pratioce koje u većini slučajeva sprovodi Savetovalište za porodicu „Play centar“ iz Novog Sada. Njihovi predavači poseduju višegodišnje iskustvo u realizaciji ove obuke, ali i u neposrednom radu sa decom iz ovih kategorija, odnosno deca koje ispunjavaju uslove za ličnog pratioca. Kada govorimo o preduslovima potencijalnih kandidata neophodna je diploma srednje škole, puno entuzijazma, empatije i strpljivosti u radu jer govorimo jer govorimo o jako osetljivim kategorijama dece.

Dodaje da neke gornje ili donje granice, kada govorimo o godinama kandidata ne postoje, jer je presudno da kandidat voli ovu vrstu posla.

 • Naravno da ne postoje granice što se godina tiče, najbitnije je da polaznik obuke voli ovu vrstu posla, ali treba da ispusni uslov što se strpljenja i empatije tiče jer lični pratilac deteta je tokom dana, više sati, u kontaktu sa detetom i brine o njemu, a većina dece ima smetnje u razvoju i aktivno učestvuje u njegovom životu. Znači, svako ko misli da može ima entuzijazma, volje i želje, može da radi ovaj posao.

O sistemu ličnih pratilaca dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom Aleksandra Mladenović dodaje da je veliki benefit  postojanja ove usluge, jer bez njih brojna deca ne bi mogla da pohađaju obrazovne ustanove. U nastavku razgovora objasnila je ko  ima prava da koristi uslugu Lični pratilac deteta i na  koji način roditelji mogu da ostvare pravo na korišćenje ove  usluge.

 • Usluga Lični pratilac deteta organizuje se u saradnji sa Centrom za socijali rad po mestu prebivališta deteta, a naša organizacija njima šalje upute za korišćenje usluge. Roditelji dece sa smetnjama u razvoju moraju posedovati mišljenje inerresorne komisije koja radi pri lokalnoj samoupravi, i ona daje stručno mišljenje i procenu o postojanju potrebe za korišćenje ove usluge. Interresornu komisiju čine stručnjaci iz različitih oblasti kao što su pedijatri, defektolozi, socijalni radnici, a sve u cilju sagledavanja adekvatne situacije u kojoj se dete nalazi. Kasnije ovo mišljenje roditelji dostavljaju Centru za Socijali rad po mestu prebivališta, koji potom našoj organizaciji dostavlja blagovremene upute kako bismo imali uvid o kom broju dece-korisnika se radi. Ovo mišljenje interresorne komisije roditelji mogu da dostave i lokalnoj samoupravi u opštini u kojoj žive jer mi sarađujemo sa njima.

 

Aktivnosti koje pruža Lični pratilac deteta realizuju se svakodnevno, odnosno u toku radne nedelje, kada dete pohađa nastavne aktivnosti. Lični pratilac deteta angažovan je onim danima kada dete pohađa nastavu u vremenskom periodu koji je određen individualnim planom rada za svakog korisnika. Cilj pružanja ove usluge jeste povećanje samostalnosti kod korisnika, jačanje samopouzdanja, poboljšanje koncentracije i pažnje, razvoj socijalnih veština i razvoj preostalih kapaciteta korisnika napominje Aleksandra iz „Inkluzije danas“ iz Prokuplja.

 • Ono što je karakteristično ulogu ličnog pratioca deteta koje ima smetnje u razvoju jeste podrška. Ona se može odnositi na različite potrebe deteta iz ove kategorije poput pomoći pri odlasku i dolaska iz škole, pomoć pri ishrani, pomoć u obavljaju higijenskih navika i potreba, pomoć prilikom kretanja kroz školske prostorije i pomoć u svim školskim aktivnostima: prepisivanje sa table, pripremu školskog pribira, učestvovanje u radionicama i slično.

Dodaje da je ova usluga osmišljena i napravljena da svima bude korisna, a prvenstveno da olakša svakodnevne aktivnosti roditeljima dece koji ovu uslugu koriste.

 • Usluga je osmišljena da dobrobit od ove usluge imaju i deca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji. Višegodišnja praksa pokazuje da roditelji dece sa smetnjama u razvoju nisu u mogućnosti da rade ili imaju vremena za sebe. Realizacijom ove usluge roditelji imaju priliku da obavljaju razne obaveze dok je dete u školi ili organizuju vreme za sebe znajući da je njihovo dete u sigurnim rukama. S obzirom da je inkluzivno obrazovanje zastupljeno i prepoznato u našoj državi roditelji ranije nisu imali mogućnost i podršku na ovaj način, odnosno da im usluga Lični pratilac deteta olakša svakodnevne aktivnosti i budu sigurni da neko zaista može da se brine o njihovom detetu. Ova usluga je i podrška roditeljima, da oni osete i podele obaveze oko deteta.

Trebamo još jednom pomenuti da obezbeđivanjem prava na ličnog pratioca detetu neposredna podrška se pruža detetu omogućavajući mu da bude što nezavisnije u obavlјanju svojih ličnih potreba, aktivnosti i obaveza. Istovremeno, ovo je i posredna podrška roditelјima, porodici, nastavnicima, školi, utoliko što, olakšava njihov svakodnevni život i omogućava im da se u većoj meri posvete različitim ličnim i profesionalnim ulogama. Na primer roditelјi mogu da se zaposle i da se više angažuju oko cele porodice, nastavnici mogu nesmetano da predaju i obavlјaju školske dužnosti i obaveze i slično.

Adrijana Grozdanović stručni saradnik službe lični pratilac deteta iz Udruženja „Inkluzija danas“ Prokuplje ističe da lični pratilac ima i  ulogu u pružanju podrške detetu u zajednici, što uključuje pomoć u korišćenju prevoza i opštu orijentaciju u prostoru, a sve to zarad što samostalnijeg života u kasnijem dobu.  

 • Usluga Lični pratilac deteta obuhvata i vanškolske aktivnosti, odnosno korišćenje javnog prevoza, kao i pomoć u orjentaciji i kretanje deteta kroz školske prostorije, ali i po potrebi vođenje deteta na organizovani izlet, posete kulturnim manifestacijama ili pratnju tokom školske ekskurzije.

Kako dodaje Adrijna iz Udruženja „Inkluzija danas“ najvažnije je da se dete i lični pratilac povežu i da prihvatite ličnog pratioca kao osobu od poverenja. On je tu da pomogne i da bude sa detetom unutar vršnjačke grupe ili razreda, uz blisku saradnju sa vaspitačem ili učiteljem i najvažnija tačka je da lični pratilac nema predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Dodaje, da tokom relazacije usluge Lični pratilac deteta se nisu susretali sa problemima.

 • Rad sa decom sa smetnjama u razvoju, ali i sa celokupnom porodicom predstavlja izazov sam po sebi. Govorimo o osetljivim kategorijama gde je empatija za preduslov za uspešnu saradnju. Izazov jeste da se nečiji život učini boljim, lakšim i kvalitetnijim. Takođe, da omogućite uslove za razvoj i pospešujete isti stvara satisfakciju i želju da uradite isti, ali i bolje. Probleme tokom realizacije programa nismo imali, svi roditelji iskazuju zadovoljstvo što i potvrđuje kvalitet ove usluge- dodaje Adrijana.

Dete kome je dostupna ova usluga oseća se sigurnije, odvaja se od porodice, što je važno za proces odrastanja, osamostaljivanja i socijalizacije u svakom smislu i dobija potrebnu podršku da ima pristup istim resursima kao i njegovi vršnjaci bez smetnji u razvoju.

Time ostvarujemo školu ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve tj. jedno od osnovnih zagarantovanih prava svakog deteta. Uključivanjem u vršnjačku grupu otvaramo put lakšem uključivanju u lokalnu zajednicu u celini.

Adrijana dodaje da su benefiti ove usluge višestruki i da ova usluga olakšava svakodnevne aktivnosti porodicama korisnika, odnosno roditeljima.

 • Benefiti ove usluge su višestruki. Ova usluga osim što pruža deci poboljšanje kvaliteta života, a porodica ima bolju organizaciju vremena, odnosno roditeljima pruža mogućnost da li će slobodno vreme posvetiti sebi ili će biti radno angažovani. Takođe, nastavnicima ova usluga dosta pomaže prilikom realizacije nastave, jer nakon uspostavljanja inkluzivnog obrazovanja u našoj zemlji, nastavno osoblje se susrelo sa različitim izazovima. Lični pratilac u ovom slučaju omogućava posvećivanje učitelja ili nastavnika svakom detetu u istoj meri.

Stručni saradnik  Udruženja „Inkluzija danas“ Adrijana Grozdanović ističe da je ohrabruje činjenica da je u opštini Žitorađa počeola realizacija pilot projekta ove usluge koju finansira EU PRO Plus , a da opština Doljevac već dugi niz godina uspešno sprovodi uslugu Lični pratilac deteta

 • U opštini Doljevac imamo 4 angažovana lična pratioca deteta, odnosno imamo 4 korisnika. Ova usluga je osmišljena tako da je odnos jedan na jedan. U opštini Žitorađa trenutno se realizuje pilot projekat koji finansira EU PRO Plus i tamo je angažovano 3 lična pratioca, što znači imamo tri korisnika.

Veoma je bitno istaći činjenicu da usluga Ličnog pratioca deteta nije samo odvođenje deteta u školu. Ulogu ličnog pratioca skoro da možemo poistovetiti sa inkluzijom. Inkluzija u redovnom predškolskom i školskom sistemu treba da podstakne vaspitače, učitelje i celokupno osoblje, kao i decu i mlade, da prihvate različitosti, tako da svi od toga imaju dobrobit. Slično tome, lični pratilac primerom brige o  deci dok su u vrtiću i školi, u saradnji sa timom oko deteta, pokreće proces uključivanja mališana u grupu svojih vršnjaka, pa čak i širu socijalnu sredinu. Zato je jako važno da o ovoj usluzi i benefitima koje nosi bude upoznato celokupno društvo, zaključuje Adrijana Grozdanović iz Udruženja „Inkluzija danas“ iz Prokuplja.

 • Naše udruženje se trudi da informiše i roditelje i svakog pojedinca šire zajednice koji su svom komšiluku imaju dete koje ispunjava uslove za ličnog pratioca deteta o svim benefitima ove usluge. Naš glavni zadatak je da promovišemo ovu uslugu, veoma smo ponosni što realizujemo ovakve vrste obuka i projekata. Tako da ovaj projekat ima socijalni karakter, nečiji život činimo boljim i lakšim.

Veoma je značajna uloga ličnog pratioca deteta u svakodnevnom životu, je on prati ponašanje i uključivanje deteta u aktivnosti i pazi na njegovu bezbednost. On procenjuje da li je detetu u određenom trenutku potrebna promena prostora u kojem se nalazi, zbog pojačane potrebe za kretanjem, preplavljenošću bukom i sličnih situacija. Glavni cilj je da utiče na samostalnost deteta.

Ova usluga je godinama unazad prepoznata u opštini Doljevac, koja jednom delom iz lokalnog budžeta izdvaja sredstva  finansiranje usluge Lični pratilac deteta. Posebno ohrabruje činjenica da je ova lokalna samouprava prepoznala značaj ove usluge i naredne školske godine usluga će biti u celosti finansirana, odnosno deca će imati ličnog pratioca sve do kraja školske godine.

U današnjim školama počinje društvo sutrašnjice, a inkluzivno obrazovanje je deo šire strategije kojom se stvaraju uslovi za inkluzivni razvoj društva, jer ono podržava razvoj svakog deteta i omogućava mu da ostvari svoj puni potencijal. Zato inkluzivno obrazovanje prevazilazi okvire sektora obrazovanja. Ono mora da obuhvati državne organe, obrazovne, zdravstvene, socijalne i druge ustanove, porodice i privatni sektor.

Mi smo kroz serijal emisija „Učimo zajedno“ pokazali i prezentovali primere dobre prakse koji dokazuju  da u  cilјu dostizanja inkluzivnog obrazovanja, preduzimaju se različite mere i aktivnosti, od zakonodavnih promena do inovacija u praksi u radu obrazovnih ustanova. Budući da je reč o prilagođavanju sistema potrebama i mogućnostima svakog učenika, individualizovana nastava i individualni obrazovni plan postaju praksa obrazovnih ustanova.

Osim toga, preduzimaju se i mere uklanjanja svih vidova prepreka, arhitektonskih, tehničkih, promena ličnih stavova…u školama i predškolskim ustanovama i obezbeđuju uslovi za nesmetano kretanje i aktivno učešće svih učenika i učenica u životu škole.

Istovremeno, podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja podrazumeva, ne samo podršku konkretnom učeniku, već školi, nastavnicima, roditelјima. Reč je o podršci koja nije isklјučivo u domenu obrazovanja, već obuhvata čitav niz aktivnosti i mera iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, a upravo je usluga Lični pratilac deteta neizostavni deo inkluzije.

Autor: Marija Jovanović

Glavni i odgovorni urednik: Dejan Dinić

Gosti serijala:

Aleksandra Marković – koordinator u Udruženju “Inkluzija danas”
Adrijana Grozdanović- Stručni radnik u Udruženju “Inkluzija danas”
 
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *