Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je  javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor za koji sva fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije mogu da podnesu zahtev uz ispunjavanje uslova propisanih Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor.

Zahtev mogu podneti Agenciji za bezbednost saobraćaja zaključno sa 30. septembrom 2023. godine u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama“.

Modeli i tipovi traktora za koje se obavlja subvencionisana dodela ramova su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Potrebno je i da podnosioci zahteva za subvenciju dostave i određenu dokumentaciju i podatke o  podnosiocu zahteva

Za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

Za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

  • Zatim i potvrdu da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
  • Potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavlјanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
  • Dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaklјučio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
  • Potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaklјučio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
  • fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;
  • fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;
  • za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;
  • dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040 dinara, a instrukcije za plaćanje nalaze se na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

Uslovi i Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije:

Link: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *